512A8351

Průvodce prváka fpe zču

Přehledné informace pro studenty prvních ročníků Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.
Další Předchozí

Studium krok za krokem

Obdržel/a jsi informační dopis o splnění podmínek přijetí ke studiu na FPE ZČU a nevíš co dělat dál? Gratulujeme!
V první řadě je potřeba provést tzv. předběžný zápis do prvního ročníku. Jak na to?

Budeš potřebovat:

  • občanský průkaz
  • fotografii pasového formátu
  • maturitní vysvědčení
  • + vše, co chceš potvrdit...

Předběžný zápis = zapsání se ke studiu

Předběžný zápis proběhne 16. 7. – 17. 7. 2024

Informace o předběžném zápisu jsi obdržel/a spolu s informačním dopisem.

Pozor! Čas a učebny jednotlivých zápisů se liší podle oborové kombinace!

Nemůžeš se dostavit osobně? Může Tě zastoupit pověřená osoba. Musí však mít Tebou podepsanou a úředně ověřenou plnou moc.

Uchazeči, kteří maturují v září, musí nejpozději do 25. července 2024 zaslat na mail vosahlik@fpe.zcu.cz písemnou žádost o náhradní termín zápisu v září (důvod: "maturitu skládá až v opravném termínu"). Pokud tak neučiní, nebude jim umožněn dodatečný zápis.

V případě, že se nedostavíš a ani se neomluvíš, budeš vyřazen/a ze seznamu bez možnosti odvolání. Pokud již víš, že k nám na FPE nenastoupíš, sděl nám to prosím také na e-mail vosahlik@fpe.zcu.cz.

Předběžný zápis máme za sebou... Co dál?

Je načase zapsat si předměty, které Tě čekají v prvním ročníku! Udělat tzv. předzápis. V prvním ročníku si můžeš zapsat jen povinně volitelné a volitelné předměty. 

KDY musím udělat PŘEDZÁPIS?

Jsou 3 možnosti (pro bakalářské a magisterské programy): 

A) Půjdeš na předběžný zápis v červenci.

→ Předzápis máš na konci srpna na www.portal.zcu.cz (bližší informace obdržíš u zápisu).

B) Půjdeš na náhradní termín předběžného zápisu 30. 8. 2024.

→ Předzápis máš na začátku září na www.portal.zcu.cz (bližší informace obdržíš u zápisu).

C) Maturuješ až na podzim. / Státnicuješ až v podzimním termínu.

→ Na zápisu ke studiu (15. 9. 2024) obdržíš přesné pokyny k provedení zápisu předmětů.

V PRVNÍM ROČNÍKU JIŽ MÁTE VĚTŠINU PŘEDMĚTŮ ZAPSANOU OD STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ!

Kredity, kredity, kredity...

Každý předmět, který během studia absolvuješ je ohodnocen tzv. kredity. Vyjadřují míru náročnosti, kterou musíte vynaložit, abys úspěšně zvládl/a daný předmět. Kredity získáš, když předmět úspěšně zakončíte zkouškou či zápočtem.

V prvním semestru musíš získat alespoň dvacet kreditů (doporučujeme mít zapsáno kolem 30), za celý rok pak minimálně čtyřicet kreditů. Maximální počet je 70 kreditů za rok!

Abys mohl/a konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZ), musíš během celého bakalářského studia získat 180 kreditů, v případě magisterského studia je tato hranice 300 kreditů za celé studium. 

V průběhu navazujícího magisterského studia stačí získat 120 kreditů. Zároveň je nutné splnit všechny „segmenty" a jejich „bloky".

Ve vizualizaci níže si můžeš všimnout segmentu společný základ (SZ50). Jde o předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, cizích jazyků a další. Zároveň si můžeš všimnout jednotlivých bloků, které musíš splnit. Blok splníš tím, že získáš minimální počet kreditů (nebo předmětů), který je v daném bloku potřeba. Kromě společného základu budeš samozřejmě studovat také svoji kombinaci (viz BC HV50 a BCI NJ50)

Studenti programů označených jako „komplet", TVS, SPPG, Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. st. ZŠ mají jiné rozdělení jednotlivých segmentů!

předměty a, b, c, aneb zadarmo to nebude...

Všechny předměty lze rozdělit do 3 kategorií: A, B a C.

A = Povinné

Tyto předměty musíš splnit. V prvním ročníku si povinné předměty (A) nezapisuješ! Už je budeš mít předzapsané od studijního oddělení..

B = Povinně volitelné

Tyto předměty jsou sdruženy do bloků. Stačí Ti, když splníš jen určitý počet kreditů z daného bloku. Až budeš dělat zápis, vybírej předměty pouze z prvního ročníku. Některé programy v prvním ročníku povinně-volitelné předměty nemají.

C = Výběrové

Chybí-li Ti kredity, můžeš si zapsat výběrové předměty. Na výběr máš velké množství předmětů a další si můžeš jednoduše vyhledat v Portálu. Můžeš si zapsat třeba takové míčové či deskové hry, jazyky, sborový zpěv a mnoho dalších. Vybírej pouze takové rozvrhové akce, které se Ti nebudou krýt s jinými předměty.

Předměty také můžeme rozdělit na semináře, přednášky a cvičení.

U každého předmětu v Portálu ZČU je dále sylabus. Zde se studenti dozvědí veškeré informace o předmětu, tedy kdo jej vyučuje, co byste měli umět před studiem daného předmětu, časovou náročnost předmětu nebo způsob zakončení a požadavky. 

Zakončení předmětu

Zakončení zápočtem

Pouze splnil a nesplnil – obvykle min 70 % úspěšnost při testu.

Zakončení zkouškou

Nejprve získáš zápočet (splnil), a následně Tě čeká zkouška, za kterou získáš známku (1, 2, 3, neuspěl). Tato známka se Ti počítá do váženého průměru.

Můžeš se také setkat s kolokviem. To znamená, že si ve skupince spolu s vyučujícím „popovídáte“ o látce, kterou jste probírali.

Na Západočeské univerzitě v Plzni platí povinnost znovu si zapsat kromě nesplněného povinného předmětu i nesplněný výběrový či povinně volitelný předmět. Toto pravidlo je možné porušit pouze u povinně volitelných (B předmětů) a výběrových předmětů (C předmětů), a to pomocí zápisové propustky. Těchto zápisových propustek máš přesně tolik, kolik je standartní doba studia (tj. na bakaláři např. zpravidla třikrát). Pokud student tento počet zápisových propustek vyčerpá, stávají se pro něj i nově zapsané povinně volitelné předměty (statut B) povinnými!

Vizualizace studia

kredity

legenda

legenda

Bez čeho se neobejdete

JIS karta = průkaz studenta

Díky JIS kartě se dostaneš do budov Západočeské univerzity v Plzni. Získáš přístup na kolej, ke stravování v menze, nebo ke kopírování materiálů. V neposlední řadě slouží k identifikaci Tvé osoby.

O svoji JIS kartu musíš zažádat na adrese jis.zcu.cz. Nezapomeň, že výroba Tvé JIS karty se zahájí až po uhrazení manipulačního poplatku. 

Manipulační poplatek za JIS Kartu činí 100 Kč, v případě, že student bude chtít rovnou sdružit JIS kartu s Plzeňskou kartou, zaplatí si 300 Kč.

Kombinovaná karta JIS + Plzeňská karta spojuje výhody obou karet. Můžeš o ni zažádat na jis.zcu.cz.

jis

Plzeňská karta

Jelikož se budeš po Plzni přepravovat (asi) především pomocí MHD, vřele doporučujeme založení Plzeňské karty. Jak jsme již zmiňovali, je možné si založit sdruženou kartu JIS+PK.

Plzeňská karta slouží k nahrání jízdného a předplatného jízdného (jako student máš 50% slevu na permanentku = 2646 Kč/rok*). Dále získáš přístup k nákupu či rezervaci vstupenek nebo slevy ve vybraných obchodech.

Pro více informací navštiv www.plzenskakarta.cz.

* ke dni 4. 6. 2024

pk

orion konto = tvá identita na ZČU

Díky tomuto účtu se dostaneš na většinu univerzitních a fakultních informačních a vzdělávacích systémů (pošta, přihlášení k univerzitnímu počítači, WiFi…).

Pokuj jsi splnil/a předpoklady přijetí ke studiu, na tvůj email budou zaslány informační pokyny ke zřízení Orion konta.

Orion konto musí mít zřízené každý student (ale také každý zaměstnanec). Při registraci si zvolíš své uživatelské jméno a heslo, které musíš každé 2 roky změnit. Uživatelské jméno Ti zůstane po celou dobu studia na FPE ZČU, při výběru tedy nepospíchej.

CIV = pomůže ti v nouzi

Už se v tom začínáš ztrácet? Neboj! Právě pro tyto případy máme na univerzitě CIV, Centrum informatizace a výpočetní techniky.

CIV rozvíjí informační technologie a zajišťuje služby s tímto spojené. V případě jakéhokoliv problému se neváhej obrátit na HelpDesk CIVu!

tel.: +420 377 63 8888
e-mail: helpdesk@zcu.cz

PORTÁL ZČU = TVŮJ ROZCESTNÍK

S Portálem již máš zkušenost. V rámci přijímacího říení se právě prostřednictvím Portálu ZČU spravuje přihláška ke studiu. Portál toho ale umí daleko víc...

Portál ZČU slouží ke správě, vedení i průběhu celého Tvého studia. Není to jen rozcestník. Jde o celouniverzitní platformu, kterou má každý student i zaměstnanec univerzity k dispozici. Prostřednictvím Portálu se také odevzdávají kvalifikační a seminární práce.

Na Portál ZČU je napojena také aplikace IS-STAG, stáhni si ji do mobilu a budeš mít přehled o svém studiu kdykoliv po ruce. Apka je ke stažení jak pro Android, tak pro iOS.

Připravili jsme pro studenty prvních ročníků videonávod, jak se vyznat v Portálu ZČU. Návod je rozdělen na dvě části.

Stipendium = ubytovací, sociální, prospěchová, mimořádná

Ubytovací stipendium

Máš na něj nárok, pokud: 

  • studuješ Bc., Mgr., nebo Ph.D. studijní program v prezenční formě,
  • je to Tvé první studium,
  • nepřekračuješ standardní dobu studia,
  • nemáš trvalé bydliště v okrese, kde studuješ

Ubytovací stipendium můžeš získat bez ohledu na to, zda bydlíš na koleji či jinde.

Jak mám o stipendium požádat?

  1. Vyplň číslo účtu v Portálu ZČU.
  2. Podej elektronickou žádost v Portálu ZČU.

Kdy mám žádost podat?

Elektronickou žádost je možné podat nejdříve po zápisu do 1. ročníku studia (na začátku akademického roku). Podmínkou pro vstup do univerzitního systému je uživatelské jméno a heslo Orion.

Kdy se stipendium vyplácí?

Výplata ubytovacího stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři měsíce. Studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí najednou (tedy až v lednu, a to za 6 měsíců). 

zápis do dalších ročníků

Po úspěšném absolvování prvního ročníku se konečně můžeš těšit na prázdniny! Důležité ovšem je nezapomenout na některé důležité události. Máme na mysli především předzápis předmětů a zápis do dalších ročníků.

Zápisem předmětů (tzv. předzápis) si studenti vytváří svůj osobní studijní plán. Získáváš tak určitou míru svobody v podobě možnosti výběru rozvrhových akcí. Zpravidla již od druhého ročníku si předměty zapisuješ Ty, a to formoupředzápisu prostřednictvím Portálu ZČU. 

Když máš hotový předzápis, následuje klasický zápis. Tímto zápisem potvrzuješ, že nastoupíš do dalšího ročníku. Zapsat se můžeš jen tehdy, pokud jsi v uplynulém akademickém roce získal/a příslušný počet kreditů. Termín tohoto zápisu je obvykle na počátku září. Konkrétní datum, čas a místnost, kam se máš dostavit, najdeš ve vyhlášce děkana.

Sdílená úložiště a aplikace

Jakmile budeš mít vyřízený Orion login, automaticky získáváš i přístup k aplikacím od společností Google a Microsoft. Můžeš tak využít např. sdílená úložiště, dokumenty, tabulky a další aplikace.

V případě aplikací od Googlu je nutné přihlásit se svým univerzitním loginem ke kterému přidáš doménu @gapps.zcu.cz. Struktura přihlašovacího e-mailu vypadá např: pajdafakultova@gapps.zcu.cz.

Obdobné je to také v případě kancelářského balíku Office365 od společnosti Microsoft. V tomto případě přidáváš za univerzitní login doménu @office365.zcu.cz.

Státní závěrečná zkouška

 

Ačkoliv jsi právě na začátku svých studií, není od věci začít pomalu přimýšlet o státní závěrečné zkoušce („SZZ“). Ta se skládá z několika částí, a to dle studijního programu. Např. pokud studuješ kombinaci dvou předmětů maior/minor, SZZ konáš z obou oborů, dále z pedagogické propedeutiky (pedagogika + psychologie) a v neposlední řadě musíš napsat a obhájit kvalifikační práci. Součástí SZZ je v bakalářském studijním programu obhajoba bakalářské práce, v magisterském studijním programu obhajoba diplomové práce. 

Kvalifikační práci píšeš jen z maioru, téma své práce budeš zadávat do Portálu ZČU již na konci 2. ročníku, doporučujeme tedy již nyní nad tématem práce začít pomalu přemýšlet.

Veškerou legislativu, vyhlášky, pokyny a organizaci najdeš zde na webu v rubrice Závěrečné zkoušky. Tematické okruhy ke SZZ z jednotlivých oborů zveřejňují katedry na svých stránkách.

Mezní termín pro splnění SZZ je nejpozději před uplynutím nejdelší možné doby studia. Student má právo odhlásit se od SZZ nebo její části nejpozději tři dny před začátkem zkušebního termínu. Neodhlásil-li se student včas, může se dodatečně písemně omluvit. Na SZZ má student celkem tři pokusy.

Univerzitní knihovny

Na Západočeské univerzitě v Plzni máme celkem pět knihoven, které během svého studia určitě navštívíš. Nejvíce času budeš trávit pravděpodobně v pedagogické knihovně: Co do velikosti fondu se jedná o největší univerzitní knihovnu. Její podstatnou část tvoří pedagogika, psychologie a didaktika, najdeš zde ale také publikace ze společenských a přírodovědných oborů. 

Adresa: Klatovská 51 (KL118)
Tel.: +420 377 637 733
e-mail: pujcped@uk.zcu.cz