10 pro uchazeče (1)

Jak se přihlásit ke studiu?

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Zpět nahoru

Do kdy se mohu přihlásit?

Přihlášku ke studiu většiny bakalářských, magisterských i navazujících magisterských programů můžete podat do 30. 4. 2024 zde. Přesné datum vždy určuje vyhláška, kterou najdete v sekci Přijímačky.

Zpět nahoru

Jaké jsou přesné podmínky přijetí?

Zpět nahoru

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

 • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je vyhlášeno, a to v obou formách, prezenční i kombinované. Kombinovaná forma je vyhlášena i pro místo studia Cheb. Detailní informace Vám poskytneme na adrese vzdelani@fpe.zcu.cz .
Zpět nahoru

Lze studovat Učitelství pro 1. stupeň v rámci celoživotního vzdělávání?

 • Ano, kromě "klasického studia" (prezenční a kombinovaná forma - viz výše) mohou zájemci o Učitelství pro první stupeň nastoupit také do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je určen i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání a probíhá v Plzni. Program skladbou předmětů odpovídá 1. a 2. ročníku pětiletého magisterského programu Učitelství pro 1. stupeň. Po absolvování programu CŽV je pro získání kvalifikace nutné pokračovat studiem v magisterském programu. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz .
Zpět nahoru

Mám podanou přihlášku ke studiu v Chebu, mohu pak studovat v Plzni?

Bohužel, ne. Pokud byste chtěli přejít ze studia v Chebu do Plzně, musíte si podat novou přihlášku, znovu absolvovat přijímací řízení a nastoupit opět do prvního ročníku.

Zpět nahoru

Jak se orientovat ve studijních programech?

Na naší fakultě můžete studovat následující studijní programy

Bakalářské

 • bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání v dvouoborové kompinaci (angličtina, biologie, čeština, dějepis, fyzika, hudebka, chemie, informatika, matematika, němčina, občanka, ruština, technika, tělocvik, výchova ke zdraví, výtvarka, zeměpis) - vybíráte si kombinaci dvou oborů, které budete studovat v prezenční formě studia
 • bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání tzv. komplet (hudebka, ruština, výtvarka) - studujete pouze jeden obor do větší hloubky v prezenční formě studia
 • bakalářský programy Učitelství pro mateřské školy - jednoobor v prezenční i kombinované formě studia
 • bakalářský program Speciální pedagogika - jednoobor v prezenční formě studia
 • bakalářský program Tělesná výchova a sport (neučitelský program, např. pro trenéry) - jednoobor v prezenční formě studia

Magisterské

 • magisterký program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětiletý program v prezenční i kombinované formě studia, možnost studovat v Plzni, nebo v Chebu.

Navazující magisterské programy

 • Učitelství pro základní školy - vybíráte si kombinaci dvou oborů, které budete studovat v prezenční formě studia
 • Učitelství pro střední školy - vybíráte si kombinaci dvou oborů, které budete studovat v prezenční formě studia
Zpět nahoru

Mám přihlášku na kombinovanou formu, mohu si to pak změnit na prezenční

V případě, že chcete přestoupit na stejný obor, jen v odlišné formě studia (tedy např. z prezenčního studia na kombinované studium), lze to pouze v rámci jednoho města. V opačných případech změny nejsou umožněny. 

Zpět nahoru

Na stránkách jsem četl/a pojmy maior a minor. Co to znamená?

 • Uchazeč se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Seznam otevíraných kombinací maior a minor najdete zde po kliknutí na jednotlivé předměty nebo ve vyhláškách o přijímání. U vybraných studijních programů lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.
Zpět nahoru

Jaký je rozdíl mezi maiorem a minorem?

 • Jediný rozdíl spočívá v tom, že z maioru budete psát kvalifikační práci, z minoru nikoliv. Státní závěrečné zkoušky budete konat z obou programů a z Pedagogicko-psychologického modulu.
Zpět nahoru

Jaký je rozdíl mezi Učitelstvím pro ZŠ a Učitelstvím pro SŠ

 • Hlavní rozdíl spočívá v odlišné didaktické přípravě a skladbě některých předmětů. Studenti Učitelství pro ZŠ si nevybírají maior a minor, ale oborovou kombinaci, diplomovou práci pak mohou psát z jakéhokoliv oboru studované kombinace. Naopak studenti Učitelství pro SŠ si maior a minor volí, diplomovou práci pak píší pouze z maioru. 
Zpět nahoru

Mohu studovat pouze jeden program?

 • Ano, toto je možné, nicméně pouze u programů označených jako „komplet“. V současné době studium tzv. kompletu umožňují bakalářské programy Hudební výchova, Ruský jazyk a Výtvarná výchova. Všechny ostatní programy studium pouze jednoho programu neumožňují.
Zpět nahoru

Příprava na přijímačky

Mohu se nějak připravit na studium a přijímací zkoušky?

 • Ano, nabízíme přípravné kurzy, testy nanečisto i nulté ročníky. Informace jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy
Zpět nahoru

Prospěch ze SŠ

Zohledňujete při přijímacím řízení prospěch na SŠ a známky na maturitním vysvědčení?

 • Prospěch uchazeče na střední škole (tedy jednotlivá vysvědčení) a ani výsledek u maturitní zkoušky nezohledňujeme, a to u žádného oboru či programu.
Zpět nahoru

Předchozí přijímací řízení a vzory testů

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

 • Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů naleznete zde. Zároveň můžete nahlédnout na vzory testů, které najdete u příslušných typů programů v sekci Přijímací řízení. Mějte však na paměti, že jde pouze o vzory, nikoliv o kompletní test. 
Zpět nahoru

Prominutí přijímací zkoušky

Mám přihlášku na jeden z bakalářských programů, u nějž děkan FPE prominul konání přijímací zkoušky. Budu tedy dělat přijímačky?

 • Pokud byla děkanem prominuta přijímací zkouška z obou oborů zvolené kombinace, přijímací zkoušku nekonáte vůbec, pokud děkan prominul přijímací zkoušku jen z jednoho oboru zvolené kombinace, přijímací zkoušku z druhého oboru vykonat musíte.
 • Informace o prominutí přijímacích zkoušek najdete po termínu pro podávání přihlášek v sekci Přijímačky
Zpět nahoru

Uznávání zkoušek z jazyka

Mám zkoušku z anglického jazyka (typ FCE, CAE, CPE atd.). Uznáte mi ji místo přijímacího řízení?

 • Bohužel ne. Všichni uchazeči musí napsat online test.
Zpět nahoru

Obtížnost přijímacích testů

Jak složité jsou testy přijímacích zkoušek?

 • Všechny testy prověřují znalosti z dané oblasti (předmětu) v rozsahu učiva gymnázií. Doporučujeme podívat se na vzorové testy a testy z minulých let. Vzorové testy najdete u jednotlivých programů v sekci Přijímačky.
Zpět nahoru

Náhradní termín přijímaček

Nemohu se dostavit k přijímacímu řízení, mám možnost náhradního termínu?

 • Pošlete Vámi podepsanou (písemnou) žádost na e-mail vzdelani@fpe.zcu.cz nebo písemně na adrese studijní oddělení FPE, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň (nejpozději do pěti dnů od termínu konání zkoušky). Forma žádosti není stanovena, píšete ji volnou formou. Musí však obsahovat Vaše jméno a důvod (přiložte potvrzení o termínu konání maturitní zkoušky, popř. lékařskou zprávu). Náhradní termín je uchazeči poskytnut pouze v odůvodněných případech (zpravidla zdravotní důvody, maturitní zkouška, termínová kolize přijímacích zkoušek na jiné fakultě). O poskytnutí náhradního termínu rozhoduje děkan.
 • Uchazeč musí doložit přímou časovou souvislost kolize s termínem přijímací zkoušky. 
 • Žádost musí obsahovat i kontaktní údaje (jméno, příjmením, adresu a e-mailovou adresu) a program, na který se hlásíte
Zpět nahoru

Potvrzení logopeda

K jakým zkouškám potřebuji potvrzení od logopeda?

 • Lékařské potvrzení od klinického logopeda odevzdáváte u přijímací zkoušky programů učitelství pro 1. stupeň a učitelství pro MŠ. Musí se jednat o potvrzení od klinického logopeda, nikoliv školního. Nezapomeňte, že uchazeči o programy Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství pro MŠ musí doložit také potvrzení praktického lékaře (schopnost studovat tělesnou výchovu v rozsahu studijního plánu programu).

Musí být potvrzení přímo od klinického logopeda?

 • Ano, opravud se musí jednat výhradně o klinického logopeda, nikoliv školního atd...

Jak staré může být potvrzení od klinického logopeda?

 • Nesmí být starší než jeden rok.

Při logopedickém vyšetření mi byla zjištěna mírná dysfunkce (např. lehká dyslálie). Bude mi udělena v rámci přijímacího řízení nějaká penalizace (např. ztráta bodů)?

 • Lékařské posudky jsou součástí přijímacího řízení, musí být dodány stanoveným způsobem a ve stanovených termínech. V případě nedoporučení lekaře či logopeda rozhoduje o způsobilostí uchazeče přijímací komise.
Zpět nahoru

Podoba formulářů

Jakou formu musí mít přikládané formuláře (např. od logopeda, foniatra atd.)?

 • Příslušná lékařská potvrzení pro programy Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (logoped a potvrzení o schopnosti studovat tělesnou výchovu) odevzdáte při ústní části přijímací zkoušky. Potvrzení nemusí být striktně na našem tiskopisu, důležitý je obsah. V případě programu Speciální pedagogika (logoped) potvrzení taktéž odevzáváte při ústní části přijímací zkoušky.
 • V případě programů s tělesnou výchovou (major i minor a TVS) dokládáte potvrzení od tělovýchovného lékaře (nikoliv praktického) na formuláři, který naleznete v sekci Přijímačky. Potvrzení odevzdáte před započetím písemné části prezenční přijímací zkoušky z TV.
 • Potvrzení nesmí být starší více než jeden rok.
Zpět nahoru

Potvrzení od lékaře či klinického logopeda na každý program

Hlásím se na programy Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň. Potřebuji potvrzení od lékaře a klinického logopeda na každý program?

 • Potvrzení stačí pouze jedno, jen si uděláte kopii pro druhý program.
Zpět nahoru

Jaké podmínky musím splnit?

Hlásím se na navazují magisterské studium, jaké podmínky musím splnit?

 • Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na vzdělávání, v němž již studenti absolvovali vybrané předměty pedagogicko-psychologické, didaktické a rovněž i pedagogickou praxi, a to nejpozději do 15. 9. 2024. Pokud je uchazeč absolventem studijního programu s jiným zaměřením, prokáže, že během předchozího studia absolvoval předměty zaměřené na získání kompetencí odpovídajících výše uvedenému typu bakalářských studijních programů zaměřených na vzdělávání (formou výběrových předmětů absolvovaných během bakalářského studia, či jinou doložitelnou formou, jako např. certifikátem z kurzu celoživotního vzdělávání* apod.).

Zpět nahoru

Mám bakaláře z nepedagogické fakulty

Absolvoval/a jsem bakalářské studium na jiné než pedagogické fakultě. Mohu i tak u vás studovat v navazujícím studiu učitelství?

 • Ano, je však nutné splnit doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe. Cílem tohoto programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Info zde. Program bude realizován i v době mimořádných opatření souvisejících s koronakrizí, protože má distanční charakter.
Zpět nahoru

NMgr. Učitelství Tělesné výchovy

Hlásím se na navazující magisterský program v kombinaci s Učitelstvím tělesné výchovy, musím něco splnit?

 • Uchazeči o navazující magisterské studijní programy v kombinaci s Učitelstvím tělesné výchovy pro SŠ nebo ZŠ musí prokázat, že absolvovali v předchozím studiu studijní program zaměřený na tělesnou výchovu nebo obor příbuzný a získali z tohoto oboru minimálně 50kreditů. Skutečnost nemusí prokazovat absolventi programů Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání uskutečňovaných na FPE v Plzni.
Zpět nahoru

Učitelství pro střední školu vs, základní školy

Pokud vystuduji Učitelství pro střední školu mohu učit i na škole základní?

 • Ano, absolvent programu Učitelství pro střední školy je plně kvalifikován i pro výuku na základní škole. Podle nové legislativy bude možné, aby absolventi Učitelství pro ZŠ učili na středních školách.
Zpět nahoru

Přijímačky vs. maturita

Přijímačky se mi kryjí s maturitou.

 • Pošlete Vámi podepsanou (písemnou) žádost na e-mail vzdelani@fpe.zcu.cz, nebo na adresu Studijního oddělení FPE ZČU (Veleslavínova 42, 30100 Plzeň). Forma žádosti není stanovena, píšete ji volnou formou. Musí však obsahovat jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a program, na který se hlásí. Nezapomeňte doložit také důvod (přiložte potvrzení střední školy o termínu své maturity). 
Zpět nahoru

Úspěch z maioru, neúspěch z minoru (či opačně)

Pokud úspěšně složím přijímačky pouze z jednoho programu (maior nebo minor), avšak u druhého programu neuspěji, mohu u vás studovat?

 • Bohužel ne. Přijati mohou být pouze ti uchazeči, kteří vyhoví v obou programech (tedy jak v maioru, tak i v minoru). Pokud jste úspěšně složili přijímací zkoušku i z druhého programu, avšak nebyli jste přijati z kapacitních důvodů, doporučujeme podat odvolání (pro případ, že by se kapacita uvolnila).
Zpět nahoru

Kdy dělám přijímací zkoušku

Jak zjistím, kdy dělám přijímací zkoušku?

 • Harmonogram zkoušek naleznete u jednotlivých programů sekce Přijímačky v části Harmonogramy.
 • Pozor: Naše fakulta nezasílá pozvánky poštou!
Zpět nahoru

Přijímačky dělám pouze jednou

Mám podané dvě přihlášky, přičemž maior (nebo minor) mám stejný (např. Čj + Hv, Čj + Nj). Dělám tedy přijímací zkoušky dvakrát?

 • Přijímací zkoušku skládáte vždy pouze jednou. V uvedeném příkladě tedy píšete z Čj test jen jednou. Výsledek Vám platí pro obě přihlášky.

Mám podané dvě přihlášky na stejnou kombinaci, pouze mám prohozené maiory a minory (např. Bi + Geo, Geo + Bi). Dělám tedy přijímací zkoušky dvakrát?

 • Jedná se o stejný příklad, jako je výše. Přijímací zkoušku skládáte vždy pouze jednou.
Zpět nahoru

Praktické zkoušky z TV - termín

Dělám přijímací zkoušku z tělesné výchovy. Jak zjistím, který den a kdy přijdu na řadu u praktické zkoušky?

 • Přesný harmonogram praktických zkoušek naleznete opět v části Harmonogramy.
Zpět nahoru

Kalkulačka u přijímaček

Lze u přijímací zkoušky používat kalkulačku?

 • Uchazeči o studium programů Geografie, Technická výchova a Fyzika se zaměřením na vzdělávání mohou při zkoušce použít kalkulačku. Uchazeči o studium jiných programů se zaměřením na vzdělávání ji použít nemohou.
Zpět nahoru

Rozhodnutí o přijetí

Jak zjistím, zda jsem přijat/a

 • Výsledky z jednotlivých přijímacích zkoušek může průběžně sledovat v Portálu ZČU ve správě vaší e-přihlášky. Zde najdete počet bodů, které jste v rámci přijímacího řízení získali. Dále zde najdete minimální počet bodů a především limit pro vyhovění.
  • Minimální počet bodů = minimum, které bylo nutné získat, abyste splnili podmínky k přijetí ke studium.
  • Limit pro vyhovění = takový počet bodů, který je určen přijímací komisí jako limit pro přijetí. Z kapacitních důvodů nejsme schopni přijmout všechny uchazeče, kteří získali minimální počet bodů, z toho důvodu přijímáme uchazeče podle toho, jak se umístili (bodově) v sestupném pořadí. 
 • Vždy je však nutné vyčkat až na oficiální rozhodnutí, které vám přijde poštou na vaši adresu uvedenou v přihlášce.
Zpět nahoru

Minimální počet vs. limit bodů

Splnil/a jsem minimální počet bodů nutných pro přijetí, ale jsem pod limitem, co to znamená?

 • V tomto případě jste úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku, ale před vámi se umístili uchazeči, kteří získali více bodů, než Vy. To znamená, že z kapacitních důvodů nemůžete být přijata, neboť uchazeči před Vámi splnili limitní počet bodů, který udává maximální možnou kapacitu nově přijatých studentů.
Zpět nahoru

Kdy se odvolat?

Úspěšně jsem vykonal/a přijímací zkoušku ale nebyl/a jsem přijat/a z kapacitních důvodů, mohu se odvolat?

 • Ano, pokud jste splnil/a minimální počet bodů potřebných pro přijetí, doporučujeme podat odvolání. Vždy se totiž najdou uchazeči, kteří nakonec ke studiu nenastoupí, nebo nastoupí na jiný studijní program a možná tak uvolní místo právě Vám. Na podání odvolání máte právo i pokud nesplníte minimální počet bodů potřebných k přijetí, v takovém případě je však pravděpodobnost přijetí opravdu velmi malá.
Zpět nahoru

Jak se odvolat?

 • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, obdrží tiskopis odvolání společně s rozhodnutím o nepřijetí.

 • Uchazeči, kteří vůbec u přijímací zkoušky nevyhověli, ale přesto se chtějí odvolat, píší odvolání volnou formou na čistý papír, do žádosti uvedou své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, program či kombinaci, na kterou se hlásí) a žádost nezapomenou podepsat. Nelze akceptovat odvolání zaslaná na e-mail.

 • Odvolání pošlete poštou, popř. osobně doručte na Studijní oddělení FPE ZČU: Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň - 3. patro
Zpět nahoru

Nahlížení do přijímacích testů

Mohu nahlédnout do svého protokolu z přijímacího řízení?

 • Ano, Nahlížení do materiálů bude uchazečům umožněno v budově děkanátu FPE ZČU v Plzni, konkrétní den a čas najdete v detailních podmínkách přijímacího řízení.
Zpět nahoru

Jsem přijat/a

Obdržel/a jsem rozhodnutí o přijetí ke studiu na FPE ZČU, co dál?

 • V první řadě je potřeba provést tzv. předběžný zápis do prvního ročníku. Termín předběžného zápisu je obvykle v polovině července, přesný termín obdržíte spolu s rozhodnutím o přijetí. S sebou si nezapomeňte vzít: občanský průkaz, fotografii pasového formátu, maturitní vysvědčení, vše, co potřebujete potvrdit (ISIC, atd…) Pozor! Čas a učebny jednotlivých zápisů se liší podle oborové kombinace!
Zpět nahoru

Zastoupení na předběžném zápisu

Nemohu se na předběžný zápis dostavit, co teď?

 • Může vás zastoupit pověřená osoba. Musí však mít vámi podepsanou a úředně ověřenou plnou moc.
Zpět nahoru

Status studenta

Jsem přijat/a, kdy získávám statut studenta?

 • Pokud budete přijat/a a zapíšete se ke studiu, statut studente získáte nejdříve od 1. 9. 2023
Zpět nahoru

Maturuji na podzim

Nedal/a jsem maturitní zkoušku a budu ji musel opakovat na podzim, mohu maturitní vysvědčení doložit až v září?

 • Ano, přijímáme i podzimní maturanty. Přijímací zkoušku vykonáte normálně v řádném termíni jako ostatní a pokud budete přijat/a a úspěšně složíte maturitu, doložíte maturitní vysvědčení až v září na náhradním termínu zápisu (nezapomeňte si však o něj zažádat, bližší informace najdete v rozhodnutí o přijetí ke studiu, které Vám přijde poštou).
Zpět nahoru

Zápis pro podzimní maturanty

Maturuji až v září, kdy mám jít na zápis

 • Uchazeči, kteří maturují v září, musí nejpozději do 25. července 2024 zaslat na mail vosahlik@fpe.zcu.cz písemnou žádost o náhradní termín zápisu v září (důvod: "maturitu skládá až v opravném termínu"). Pokud tak neučiní, nebude jim umožněn dodatečný zápis.
Zpět nahoru

Individuální vzdělávací plán

Mohu si zažádat o Individuální vzdělávací plán (IVP)?

 • Naše fakulta nemá žádné IVP. Studijní a zkušební řád ZČU připouští jen tzv. náhradní způsob plnění studijních povinností, ten je ale primárně určen pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet pravidelně do výuky a pro studentky na mateřské či rodičovské dovolené, popř. pro nekvalifikované učitele, kteří si studiem musí doplnit kvalifikaci. Pokud spadáte do některé z těchto kategorií, žádost si budete moci vzít u zápisu do prvního ročníku a pak si s ní sám/a obejít jednotlivé vyučující, kteří Vám do ní zaznamenají způsob náhradního plnění předmětu.
Zpět nahoru

Nenastoupím ke studiu

Obdržel/a jsem rozhodnutí o přijetí, ale rozhodl/a jsem se ke studiu nenastoupit. Mám to někam nahlásit?

 • Pokud již víte, že k nám na FPE nenastoupíte, sdělte nám to prosím na e-mail vosahlik@fpe.zcu.cz.
Zpět nahoru

Rozvrh v prvním ročníku

Jak je to s rozvrhem v prvním ročníku?

 • Na Fakultě pedagogické si studenti sami zapisují předměty, které budou studovat. V prvním ročníku Vám budou zapsány studijním oddělením, budete si moci pouze dozapsat povinně-volitelné předměty a výběrové předměty.
Zpět nahoru

Jak probíhá studium

Projděte si našeho průvodce studiem.

Zpět nahoru

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného…

Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz, volejte na +420 377 636 010, nebo se nás zeptejte na Facebooku. Rádi vám odpovíme!