geo

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Pokračujte ve studiu oborů, kterým jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obory zcela odlišné. Studujte, co vás baví, a naučte se předávat to dál!
Přijímací řízení

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZŠ

V průběhu studia Učiteství anglického jazyka pro ZŠ se zaměříte na porozumění jazykovému systému angličtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Pochopíte anglofonní kulturu včetně jejích souvislostí s dalšími kulturami. Cílem studia je také to, abyste si osvojili principy efektivní výuky anglického jazyka v 21. století.

Co se naučíte

Obor zahrnuje teoretické i praktické předměty. Osvojíte si problematiku percepce, recepce a reflexe anglofonní kultury nebo to, jak kultura ovlivňuje osvojení a užití druhého jazyka. Zorientujete se v širokém spektru metod a strategií výuky, které následně dokážete použít při výuce konkrétního učiva.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé anglického jazyka na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Fyzika
 • Informatika
 • Matematika
 • Výchova ke zdraví
 • Chemie
 • Geografie
 • Tělesná výchova
 • Technická výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra anglického jazyka v sobě skrývá složku kulturně-literární, lingvistickou a didaktickou. V každé z nich taktéž realizuje výzkum, který, kromě již tradičních témat, v posledních letech taktéž reflektuje nové paradigma angličtiny jako jazyka globální komunikace. Nové poznatky jdou ruku v ruce s proměnou obsahu nabízených předmětů a větším důrazem na pojetí angličtiny v globálních souvislostech.

VÍTE, ŽE...

...naši pracovníci získali své kvalifikace na univerzitách v USA, Irsku, Belgii, Velké Británii i v ČR? Průběžně reagujeme na změny ve světě angličtiny a  inovujeme to, co učíme, a  metody, jak učíme. Nechceme od studentů slyšet, kolik informací se byli schopni před zkouškou nabiflovat, ale chceme slyšet, jak s oporou o  teorii samostatně uvažují, kriticky přemýšlí, argumentují, co dovedou představit a  realizovat jako učitelé.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kan
Kontaktní osoba:         Bc. Jana Saláková
E-mail: kan@kan.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 101

UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO ZŠ

V průběhu studia se zaměříte na teoretické problémy současné biologie a její didaktiky. Proniknete do molekulární a buněčné biologie, biologie člověka a zorientujete se v různých laboratorních metodách. Kromě toho se naučíte získávat pomocí terénního nebo laboratorního výzkumu základní biologická data.

Co se naučíte

Studium zahrnuje předměty orientované na biologii člověka, na molekulární a buněčnou biologii, ekologii a ochranu životního prostředí nebo evoluční a aplikovanou biologii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé biologie na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Fyzika
 • Informatika
 • Matematika
 • Výchova ke zdraví
 • Chemie
 • Geografie
 • Tělesná výchova
 • Technická výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení Biologie, které je součástí CBG, usiluje o pozici menšího, ale funkčního centra biologického, geologického a fyzickogeografického výzkumu nejen v regionu, ale i v mezinárodním přesahu. Centrum disponuje moderní a kvalitní laboratorní technikou pro výzkum i výuku a aktivně se snaží studenty zapojovat do nejrůznějších projektů didaktického i odborného zaměření. Centrum rovněž rediguje časopis zaměřený na didaktiku přírodovědných oborů.

VÍTE, ŽE...

...v prostorách budovy na Chodském náměstí je ve správě oddělení biologie CBG v současnosti jediná veřejně přístupná přírodovědná expozice v Plzni? Původní přírodovědná expozice v budově Západočeského muzea v Plzni zanikla v souvislosti s rekonstrukcí budovy muzea a její obnovení se nechystá. Malá geologická, mineralogická, paleontologická, zoologická a botanická expozice v budově pedagogické fakulty je navíc doplněna o didaktickou část, kde jsou k vidění různé, i starší unikátní výukové pomůcky a exponáty. Některé pochází až z konce 19. století.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Gerátová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému češtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi programu Učitelství českého jazyka pro ZŠ se uplatní především jako učitelé českého jazyka na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova 
 • Anglický jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Ve vědecké a publikační činnosti se katedra zaměřuje na oblast didaktiky výuky českého jazyka, na problematiku inkluze, v lingvistické oblasti na historickou mluvnici a vývojové tendence českého jazyka, výzkum profesionální mluvy, v literárních disciplínách především na českou literární historii ve svém celku. Pozornost je rovněž věnována regionální literární tematice. Dále se katedra zabývá problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka. Významnou měrou se zapojují členové katedry do výuky v Univerzitě třetího věku a v Dětské univerzitě.

VÍTE, ŽE...

...jsme pracovištěm, které ve spolupráci s ÚJOP UK zabezpečuje zkoušky z  jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR?  V rámci programů CŽV organizuje katedra programy zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka. Šíře se zapojuje do všech aktivit (NIDV,  Plzeňský kraj), které napomáhají integraci dětí-cizinců do výuky? Absolventi katedry působí jako učitelé českého jazyka v Plzeňském i Karlovarském kraji, ale jsou velmi úspěšní i v jiných pozicích, např. ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR je absolvent naší katedry PhDr. M. Prošek, Ph.D.? 

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: kcj.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Pavla Jelínková
E-mail: pavlasou@kcj.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 541

UČITELSTVÍ DĚJEPISU PRO ZŠ

V průběhu studia porozumíte problematice českých i světových dějin. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte 

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na české a obecné dějiny, ale také na pomocné vědy historické, historiografii nebo regionální dějiny. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé dějepisu na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Geografie
 • Informatika
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Technická výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra historie vypravuje na profesní dráhu budoucí motivované, optimistické, kreativní a zapálené učitele dějepisu. To je její hlavní poslání, které je pro ni současně radost. Katedra se dále odborně zabývá dějinami Západočeského regionu, vydává dvě vědecká periodika a řadu monografií, provozuje Středisko orální historie a je specialistou na téma využití historické paměti ve výuce dějepisu. Tým akademiků a studentů KHI spolupracuje dlouhodobě s řadou základních a středních škol, pro jejichž žáky chystá soutěže, workshopy, letní kempy a historické exkurze. Katedra je hrdá na přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou se snaží budovat a promítat do každé své dílčí aktivity.

VÍTE, ŽE...

...katedra historie patří k vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

KONTAKY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/khi
Kontaktní osoba:         Eva Mrázová
E-mail: emrazov@khi.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 601

UČITELSTVÍ FYZIKY PRO ZŠ

V průběhu studia si osvojíte základy teoretické i praktické fyziky a její aplikace. Seznámíte se s historickým vývojem fyziky od prvopočátků až po oblast moderní fyziky. Postupně si osvojíte moderní didaktické metody pro různé fyzikální situace. Dalším cílem studia je představit vám učební pomůcky a možnosti jejich efektivního využití.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na obecnou fyziku, ale i na další kapitoly z moderní a teroretické fyziky. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé fyziky na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Technická výchova
 • Biologie


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení fyziky, které je součástí KMT, se odborně zaměřuje především na tvorbu učebních textů, moderní formy výuky fyziky a astronomie a analýzu problematických oblastí školské fyziky. Tradičně je oddělení činné v popularizaci fyziky i astronomie formou veřejných přednášek či vystoupení. Členové oddělení též podporují fyzikální talenty – pořádají přednášky, Fyzikální olympiády, Fyzikální kempy a působí v Dětské univerzitě.

VÍTE, ŽE...

...Fyzika jako samostatný obor přípravy učitelů na fakultě pedagogické v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948? Pracovníci katedry se podílí na vedení celé fakulty. Z katedry pocházelo několik děkanů a proděkanů! Pořádáme množství popularizačních akcí. Na ně s námi budete moci vyrazit například v rámci Dnů vědy a  techniky či Evropské noci vědců.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

UČITELSTVÍ GEOGRAFIE PRO ZŠ

V průběhu studia si osvojíte základy fyzické, humánní, historické, kulturní nebo regionální geografie. Blíže poznáte také konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na fyzickou, humánní a regionální geografii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé zeměpisu na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Informatika
 • Matematika
 • Výchova ke zdraví
 • Chemie
 • Tělesná výchova
 • Technická výchova
 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Německý jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení geografie, které je součástí CBG, připravuje studenty učitelství v souladu s moderními trendy výuky, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti didaktiky geografie a kvartérních změn krajiny. Vede velmi dobře fungující oborové společenství praxe učitelů zeměpisu na ZŠ. Disponuje moderními didaktickými pomůckami, přístroji, laboratořemi a virtuální třídou sloužící k nácvikům výukových situací za pomoci virtuální reality.

VÍTE, ŽE...

...pracovníci oddělení geověd se pravidelně umisťují na předních příčkách studentského hodnocení kvality výuky? Že publikují v nejprestižnějších vědeckých časopisech? Že jsou mladí a mají zkušenosti ze zahraničí? Že výuka probíhá v pohodové atmosféře a že se zaměřuje výhradně na důležité věci? Že máme k dispozici virtuální učebnu a spoustu dalšího špičkového vybavení? Že jsme jedno z nejprogresívnějších pracovišť, zaměřujících se na přípravu učitelů zeměpisu? Jsme dobří a studium u nás není nuda!

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Vorlová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

UČITELSTVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ

Cílem studia studijního oboru Učitelství hudební výchovy pro ZŠ je porozumět hudbě v teoretické i praktické sféře. Osvojíte si moderní didaktické metody z hudební výchovy, budete se podílet na tvorbě textů a učebních pomůcek včetně jejich vývoje. Naučíte se pracovat s hudební skladbou různých žánrů a forem ve zvukové podobě i v notovém textu. Kromě základů hudební výchovy se zaměříte také na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na hudební výchovu. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní jako učitelé hudební výchovy na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Výchova ke zdraví
 • Výtvarná výchova
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra hudební výchovy a kultury nabízí kompletní vysokoškolské studium od bakaláře po doktorát. Bakalářský obor Hudba se zaměřením na vzdělávání (titul Bc.) umožní získat vědomosti v základních hudebních disciplínách a praktické dovednosti ve zpěvu a hře na klavír. Obor vás připraví na učitelský směr, který můžete studovat na navazujících magisterských oborech Učitelství hudební výchovy pro základní školy nebo Učitelství hudební výchovy pro střední školy (titul Mgr.). A pokud by to nestačilo, můžete pokračovat ve studiu v doktorském oboru (titul Ph.D.) na oboru Hudební teorie a pedagogika. Jako novinku připravujeme možnost Rigorózních zkoušek na KHK (titul PhDr.) - třeba zrovna pro VÁS.

VÍTE, ŽE...

...za dobu své existence má katedra kolem 1000 absolventů – učitelů hudební výchovy na základních či středních školách, operních, koncertních, sborových pěvců, sbormistrů a hráčů na akordeon? Za dobu svého studia se můžete naučit obstojně zpívat, hrát na klávesový nástroj a porozumět teoretickému základu oboru (samozřejmě za předpokladu investování vlastní energie a času :)).

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: khk.zcu.cz
YouTube: HUDEBKA - KHK FPE ZČU
Kontaktní osoba:         Libuše Květoňová
E-mail: lkvetono@khk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 203

UČITELSTVÍ CHEMIE PRO ZŠ

V průběhu studia si osvojíte základy chemie, zorientujete se v problémech současné chemie a její didaktiky, ale také historie. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické i praktické předměty, které jsou zaměřeny především na odbornou chemii a oborovou didaktiku. Součástí studijního plánu jsou i předměty orientované na pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na studijním oboru uplatní jako učitelé chemie na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Informatika
 • Matematika
 • Výchova ke zdraví
 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Technická výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

V pedagogické oblasti se výzkum zaměřuje na transformaci výzkumného experimentu do výuky chemie, tvorbu výukových materiálů dostupných na počítačové síti a na práci s nadanými studenty. V nepedagogické oblasti je výzkum zaměřen na studium elektroorganické chemie, studium triterpenoidních sloučenin a chromatografických metod.

VÍTE, ŽE...

...disponujeme přístrojovou technikou, především z oblasti spektrálních a chromatografických metod, a ve spolupráci s NTC jsme schopni řešit široké spektrum aktuálních problémů současné aplikované chemie?

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kch
Kontaktní osoba:         doc. Mgr. Vaclav Richtr CSc.
E-mail: richtr@kch.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 640

 

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO ZŠ

V průběhu studia Učitelství informatiky pro základní školy si osvojíte základy informatiky, zorientujete se v jejích současných problémech a osvojíte si také její historii. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Odnesete si nejnovější informace o programovém a technickém vybavení počítačů a počítačových systémů, porozumíte problematice teorie systémů, řízení a simulací a seznámíte se s jejich aplikací v oblasti vzdělávání.

Co se naučíte

V průběhu studia se budete věnovat například e-learningu, ICT ve společnosti nebo autorskému zákonu. Naučíte se analyzovat možnosti využití multimediálního počítače pro výuku a tvořit webové stránky pro potřeby školního prostředí. Pochopíte smysl autoevaluace a dokážete najít východiska pro její aplikaci ve škole.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé informatiky na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Dále se mohou uplatnit v nejrůznějších IT odděleních a firmách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Geografie
 • Chemie
 • Ruský jazyk
 • Technická výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra výpočetní a didaktické techniky zajišťuje kvalitní vzdělávání budoucích i současných učitelů informatiky na ZŠ. Díky pestré skladbě předmětů získává absolvent bakalářského studia široký rozhled a velké uplatnění i v různých oblastech spojených s ICT. Kromě výuky se pracovníci katedry a studenti podílí na projektech rozvoje informatického myšlení i digitální gramotnosti.

VÍTE, ŽE...

...jsme výrazně inovovali naše vybavení? Kromě moderních počítačových učeben a tabletů využíváme k výuce i výzkumu více než 250 robotických stavebnic, mikropočítačů, deskovek či dalších didaktických hraček. Přijďte k nám, studujte a objevujte je s námi. U nás se nudit nebudete! S námi je prostě největší sranda :)!

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: kvd.zcu.cz
Kontaktní osoba:         PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
E-mail: filipiz@kvd.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 453
Kontaktní osoba:         Mgr. Jan Baťko, Ph.D.
E-mail: batko@kvd.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 449

 

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO ZŠ

Cílem studia programu Učitelství matematiky pro ZŠ je vychovat kvalitního učitele matematiky, který si poradí i s tou nejzáludnější početní úlohou. Kromě učiva pro základní školy totiž budete muset zvládnou třeba i úlohy na úrovni matematických olympiád. Osvojíte si řadu vyučovacích metod a naučíte se využívat různé informační technologie.

Co se naučíte

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. Naučíte se využívat speciální matematický software a ovládnete moderní didaktické metody a výzkumné postupy. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Technická výchova
 • Informatika
 • Chemie
 • Geografie
 • Fyzika
 • Biologie
 • Anglický jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

V pedagogické oblasti se akademičtí pracovníci zaměřují na oblast preprimární didaktiky a didaktiky matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy, zejména na projektové vyučování, manipulaci s předměty a tvorbu učebnic. V nepedagogické oblasti se oddělení věnuje možnosti využití programů počítačové algebry a dynamické geometrie v přípravě budoucích učitelů matematiky a na využití statistických i spe- cializovaných programů v oblasti aplikované matematiky.

VÍTE, ŽE...

...na oddělení matematiky vznikly již dvě sady učebnic matematiky? První sada obsahuje učebnice matematiky a pracovní sešity pro 1. až 9. ročník základní školy a byla vydána nakladatelstvím Fortuna. Druhá sada vzniká ve spolupráci s plzeňským nakladatelstvím Fraus a zatím je tvořena učebnicemi a pracovními sešity pro 1. až 5. ročník základní školy. V současné době akademičtí pracovníci oddělení pracují na učebnicích matematiky pro 2. stupeň základní školy a podílejí se na výuce matematiky pro cizince.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZŠ

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému němčiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia se zaměříte jednak na předměty z oblasti lingvistiky, literární historie a literární teorie, jednak na předměty orientované na oborovou didaktiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele. Naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce německého jazyka.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé německého jazyka na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Ruský jazyk
 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Geobrafie
 • Výchova ke zdraví
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra německého jazyka nabízí v průběhu studia množství pobytů, stáží a exkurzí v německy mluvících zemích, organizuje společné workshopy se studenty německých a rakouských vysokých škol (zejména z Regensburgu a Grazu), pořádá v Plzni autorská literární čtení a celou řadu dalších neformálních setkání. Mezi pracovníky katedry najdete přední odborníky na soudobou (zvláště rakouskou) literaturu, komparatistickou imagologii, lingvistickou pragmatiku a problematiku nových médií ve výuce či historii německého obyvatelstva západních Čech. 

VÍTE, ŽE...

...studium neprobíhá pouze v učebnách, ale jeho součástí jsou zahraniční pobyty, workshopy a exkurze? Mezi vyučujícími je řada autorů významných publikací a učebnic z oblasti literatury, lingvistiky, didaktiky i odborného jazyka. V roce 2018 byla katedra organizátorem mezinárodní germanistické konference s účastníky z 12 zemí. 

KONTAKTY A ODKAZY

UČITELSTVÍ OBČANSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

V průběhu studia porozumíte problematice klíčových disciplín, které jsou potřeba pro zvládnutí výuky občanské výchovy na ZŠ. Zaměříte se zvláště na oborově didaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na evropské kulturní dějiny, právo a ekonomii, politiku a média, antropologická témata a témata související s psychologií, enviromentální problematikou a etikou. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé občanské výchovy na základních školách. Mohou se však také uplatnit v oblastech neformálního vzdělávání, v sociální, preventivní a charitativní činnosti, v oblasti environmentální, v osvětové či památkové péči nebo ve veřejné politice.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Dějepis
 • Tělesná výchova
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Geografie
 • Výchova ke zdraví


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra historie vypravuje na profesní dráhu budoucí motivované, optimistické, kreativní a zapálené učitele dějepisu. To je její hlavní poslání, které je pro ni současně radost. Katedra se dále odborně zabývá dějinami Západočeského regionu, vydává dvě vědecká periodika a řadu monografií, provozuje Středisko orální historie a je specialistou na téma využití historické paměti ve výuce dějepisu. Tým akademiků a studentů KHI spolupracuje dlouhodobě s řadou základních a středních škol, pro jejichž žáky chystá soutěže, workshopy, letní kempy a historické exkurze. Katedra je hrdá na přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou se snaží budovat a promítat do každé své dílčí aktivity.

VÍTE, ŽE...

...Katedra historie patří k  vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i  střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

KONTAKTY A ODKAZ

Stránky: fpe.zcu.cz/khi
Kontaktní osoba:         Eva Mrázová
E-mail: emrazov@khi.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 601

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO ZŠ

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému ruštiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele, naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce ruského jazyka. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na programu mohou uplatnit jako učitelé ruského jazyka na  základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost ruského jazyka.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Informatika
 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Německý jazyk
 • Výchova ke zdraví


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra ruského jazyka se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků a na metodiku výuky odborného cizího jazyka na střední škole. Rozvíjí partnerskou spolupráci na bázi studentské a akademické mobility s řadou vysokých škol v Ruské federaci i mimo ni.

VÍTE, ŽE...

...udržujeme vztahy VŠ v Rusku: vJelabuze, ve Volgogradu av Moskvě

Na katedře probíhá řešení projektu OP VVV – Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! 

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/krf
Kontaktní osoba:         Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
E-mail: peskova@krf.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 177

UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

V průběhu studia programu Učitelství technické výchovy pro zkladní školy se zorientujete v matematice, strojírenství, elektrotechnice či automatizaci. Důraz se klade také na pozitivní vztah k přírodě. Na základě svých znalostí dokážete vyvozovat ekologické a ekonomické důsledky vlastních i globálních technických řešení. Naučíte se uspořádat efektivní vyučovací hodinu.

Co se naučíte

Teoretická část studia je věnována tvorbě jednoduché projektové dokumentace, konstrukčním materiálům nebo technické tvořivosti. Kromě teoretických znalostí se naučíte pracovat s ručními i strojními obráběcími nástroji, navrhnout vhodné technologie zpracování a obrábění a realizovat jednoduché konstrukční návrhy. Součástí studia je také praxe realizovaná náslechy a výukou na základní škole.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia se můžete uplatnit jako učitel technické výchovy na základní škole.

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO ZŠ

 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Geografie
 • Tělesná výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení technické výchovy, keré je součástí KMT, se zaměřuje především na práci s technickými materiály od mateřské školy po 2. stupeň ZŠ. Díky novým technologiím jsme schopni vyrábět stále lepší výrobky. Zlepšíme Vaši zručnost a podpoříme kreativitu.

VÍTE, ŽE...

...oddělení techniky na Katedře matematiky, fyziky a  technické výchovy má řadu kontaktů se zahraničními univerzitami, díky kterým mohou studenti a  studentky v  rámci mezinárodních mobilit, jako je Erasmus+ nebo Free Movers, už v  bakalářském studiu vyjíždět na studijní pobyty do celého světa?

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

Cílem studia programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ je porozumět systému tělesné výchovy a sportu v teoretické i praktické rovině. S využitím tradičních i moderních digitálních technologií se naučíte uspořádat efektivní vyučovací hodinu nebo sportovně zaměřený kurz tak, aby byl adekvátní pro danou věkovou a výkonnostní skupinu.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na kinantropologii. Součástí studijního plánu jsou také předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe. Kromě jednotlivých sportů a rozboru oborových metodik TV a sportu si vyzkoušíte, jak motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k tomuto předmětu. Součástí studia je i aplikace nabytých vědomostí a dovedností ve vyučovacím a tréninkovém procesu u různých skupin studentů i s přihlédnutím k jejich speciálním potřebám

Jak se uplatníte

Absolventi programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ se uplatní především jako učitelé tělesné výchovy na základních školách.  Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání v příbuzných oborech i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Technická výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Geografie
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Informatika
 • Matematika


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

VÍTE, ŽE...

...u nás studují i vrcholoví sportovci s nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích? V rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i naše centrum v České republice i v zahraničí.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: ktv.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Petra Kotorová
E-mail: kotorova@ktv.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 401

UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZŠ

Cílem studia je pedagogická příprava v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem studia je celostní model pojetí učitelské profese, celostní model v pojetí žáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady žáka ZŠ) i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů a syntetizující disciplíny. Integrující složkou studia jsou náslechové, průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do profesního portfolia.

Co se naučíte

Absolvent se orientuje v jednotlivých odborných oblastech výchovy ke zdraví včetně oborové didaktiky. Na úrovni zapamatování, porozumění, aplikování a konstruktivně hodnoticího posouzení prokazuje kompetenční schopnosti v psychosociálních aspektech zdraví, rekreačních pohybových aktivitách, zásadách racionální výživy, rodinné výchově, sexuální výchově, ochraně člověka za mimořádných událostí, teoriích rizikového chování, zdravotních problémech dětí, zásadách první pomoci atd.

Jak se uplatníte

Absolvent se může uplatnit jako kvalifikovaný učitel na základní škole. Ve vazbě na specializace jsou absolventi tohoto studia rovněž kvalifikováni pedagogicky působit v dalších výchovně-vzdělávacích institucích a zařízeních (např. v zájmové a umělecké oblasti, ve volnočasových a mimoškolních zařízeních atd.).

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Český jazyk
 • Geografie
 • Hudební výchova
 • Chemie
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

VÍTE, ŽE...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

UČITELSTVÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

Cílem studia je pedagogická příprava v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem studia je celostní model pojetí učitelské profese, celostní model v pojetí žáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady žáka ZŠ) i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů a syntetizující disciplíny. Integrující složkou studia jsou náslechové, průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do profesního portfolia.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty. Teorie se zaměřuje na oblast interpretace a analýzy obrazu nebo na práci s uměleckým dílem jako s prostředkem vlivu a poznávání. Další část předmětů je zaměřena na rozvoj vašich kompetencí ve zvolené oblasti tvorby, malby, grafiky nebo multimédií a prostorové tvorby. Kromě toho se seznámíte s oblastí pedagogiky, která vás připraví na budoucí profesi učitele.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé výtvarné výchovy na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována kreativita.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Výchova ke zdraví
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Hudební výchova
 • Dějepis
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra výtvarné výchovy a kultury je kulturním a uměleckým vzdělávacím centrem. Hlavním posláním katedry je jednak připravit budoucí učitele výtvarné výchovy pro školy základní, střední i základní umělecké, jednak poskytnout výtvarné vzdělání učitelům 1. stupně základních škol a mateřských škol. Zároveň tvůrčí činnost pracovníků katedry a aktivity studentů přesahují do širší oblasti kulturního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru.

VÍTE, ŽE...

Na katedře výtvarné výchovy a kultury byla v roce 2019 zorganizována konference České sekce International Society for Education through Art. V letech 2013 a 2015 se na KVK konaly mezinárodní konference European Network for Visual Literacy. Každoročně na katedře vznikne několik odborných publikací. Členové katedry vystavují v prestižních galeriích, např. ve Veletržním paláci Národní galerie Praha či Galerii Hollar. Katedra výtvarné výchovy a kultury prezentuje svou činnost také ve virtuální galerii UMOPED.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kvk
Kontaktní osoba:         Mgr. Eva Vránová
E-mail: vranovae@kvk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 493

Učitelství pro střední školy

UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO SŠ

V průběhu studia se zaměříte na teoretické problémy současné biologie a její didaktiky. Proniknete do molekulární a buněčné biologie, biologie člověka a zorientujete se v různých laboratorních metodách. Kromě toho se naučíte získávat pomocí terénního nebo laboratorního výzkumu základní biologická data.

Co se naučíte

Studium zahrnuje předměty orientované na biologii člověka, na molekulární a buněčnou biologii, ekologii a ochranu životního prostředí nebo evoluční a aplikovanou biologii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé biologie na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Chemie
 • Geografie
 • Tělesná výchova
 • Matematika (FAV)
 • Fyzika (FAV)


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení Biologie, které je součástí CBG, usiluje o pozici menšího, ale funkčního centra biologického, geologického a fyzickogeografického výzkumu nejen v regionu, ale i v mezinárodním přesahu. Centrum disponuje moderní a kvalitní laboratorní technikou pro výzkum i výuku a aktivně se snaží studenty zapojovat do nejrůznějších projektů didaktického i odborného zaměření. Centrum rovněž rediguje časopis zaměřený na didaktiku přírodovědných oborů.

VÍTE, ŽE...

...v prostorách budovy na Chodském náměstí je ve správě oddělení biologie CBG v současnosti jediná veřejně přístupná přírodovědná expozice v Plzni? Původní přírodovědná expozice v budově Západočeského muzea v Plzni zanikla v souvislosti s rekonstrukcí budovy muzea a její obnovení se nechystá. Malá geologická, mineralogická, paleontologická, zoologická a botanická expozice v budově pedagogické fakulty je navíc doplněna o didaktickou část, kde jsou k vidění různé, i starší unikátní výukové pomůcky a exponáty. Některé pochází až z konce 19. století.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Gerátová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému češtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi programu Učitelství českého jazyka pro SŠ se uplatní především jako učitelé českého jazyka na středních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Geografie


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Ve vědecké a publikační činnosti se katedra zaměřuje na oblast didaktiky výuky českého jazyka, na problematiku inkluze, v lingvistické oblasti na historickou mluvnici a vývojové tendence českého jazyka, výzkum profesionální mluvy, v literárních disciplínách především na českou literární historii ve svém celku. Pozornost je rovněž věnována regionální literární tematice. Dále se katedra zabývá problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka. Významnou měrou se zapojují členové katedry do výuky v Univerzitě třetího věku a v Dětské univerzitě.

VÍTE, ŽE...

...jsme pracovištěm, které ve spolupráci s ÚJOP UK zabezpečuje zkoušky z  jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR?  V rámci programů CŽV organizuje katedra programy zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka. Šíře se zapojuje do všech aktivit (NIDV,  Plzeňský kraj), které napomáhají integraci dětí-cizinců do výuky? Absolventi katedry působí jako učitelé českého jazyka v Plzeňském i Karlovarském kraji, ale jsou velmi úspěšní i v jiných pozicích, např. ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR je absolvent naší katedry PhDr. M. Prošek, Ph.D.? 

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: kcj.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Pavla Jelínková
E-mail: pavlasou@kcj.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 541

UČITELSTVÍ DĚJEPISU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia porozumíte problematice českých i světových dějin. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte 

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na české a obecné dějiny, ale také na pomocné vědy historické, historiografii nebo regionální dějiny. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé dějepisu na základních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Geografie
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra historie vypravuje na profesní dráhu budoucí motivované, optimistické, kreativní a zapálené učitele dějepisu. To je její hlavní poslání, které je pro ni současně radost. Katedra se dále odborně zabývá dějinami Západočeského regionu, vydává dvě vědecká periodika a řadu monografií, provozuje Středisko orální historie a je specialistou na téma využití historické paměti ve výuce dějepisu. Tým akademiků a studentů KHI spolupracuje dlouhodobě s řadou základních a středních škol, pro jejichž žáky chystá soutěže, workshopy, letní kempy a historické exkurze. Katedra je hrdá na přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou se snaží budovat a promítat do každé své dílčí aktivity.

VÍTE, ŽE...

...katedra historie patří k vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

KONTAKY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/khi
Kontaktní osoba:         Eva Mrázová
E-mail: emrazov@khi.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 601

UČITELSTVÍ GEOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia si osvojíte základy fyzické, humánní, historické, kulturní nebo regionální geografie. Blíže poznáte také konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na fyzickou, humánní a regionální geografii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé zeměpisu na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Chemie
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Tělesná výchova
 • Biologie
 • Matematika (FAV)
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Oddělení geografie, které je součástí CBG, připravuje studenty učitelství v souladu s moderními trendy výuky, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti didaktiky geografie a kvartérních změn krajiny. Vede velmi dobře fungující oborové společenství praxe učitelů zeměpisu na ZŠ. Disponuje moderními didaktickými pomůckami, přístroji, laboratořemi a virtuální třídou sloužící k nácvikům výukových situací za pomoci virtuální reality.

VÍTE, ŽE...

...pracovníci oddělení geověd se pravidelně umisťují na předních příčkách studentského hodnocení kvality výuky? Že publikují v nejprestižnějších vědeckých časopisech? Že jsou mladí a mají zkušenosti ze zahraničí? Že výuka probíhá v pohodové atmosféře a že se zaměřuje výhradně na důležité věci? Že máme k dispozici virtuální učebnu a spoustu dalšího špičkového vybavení? Že jsme jedno z nejprogresívnějších pracovišť, zaměřujících se na přípravu učitelů zeměpisu? Jsme dobří a studium u nás není nuda!

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Vorlová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

UČITELSTVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Cílem studia studijního oboru Učitelství hudební výchovy pro SŠ je porozumět hudbě v teoretické i praktické sféře. Osvojíte si moderní didaktické metody z hudební výchovy, budete se podílet na tvorbě textů a učebních pomůcek včetně jejich vývoje. Naučíte se pracovat s hudební skladbou různých žánrů a forem ve zvukové podobě i v notovém textu.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na hudební výchovu. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní jako učitelé hudební výchovy na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Výtvarná výchova
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Tělesná výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra hudební výchovy a kultury nabízí kompletní vysokoškolské studium od bakaláře po doktorát. Bakalářský obor Hudba se zaměřením na vzdělávání (titul Bc.) umožní získat vědomosti v základních hudebních disciplínách a praktické dovednosti ve zpěvu a hře na klavír. Obor vás připraví na učitelský směr, který můžete studovat na navazujících magisterských oborech Učitelství hudební výchovy pro základní školy nebo Učitelství hudební výchovy pro střední školy (titul Mgr.). A pokud by to nestačilo, můžete pokračovat ve studiu v doktorském oboru (titul Ph.D.) na oboru Hudební teorie a pedagogika. Jako novinku připravujeme možnost Rigorózních zkoušek na KHK (titul PhDr.) - třeba zrovna pro VÁS.

VÍTE, ŽE...

...za dobu své existence má katedra kolem 1000 absolventů – učitelů hudební výchovy na základních či středních školách, operních, koncertních, sborových pěvců, sbormistrů a hráčů na akordeon? Za dobu svého studia se můžete naučit obstojně zpívat, hrát na klávesový nástroj a porozumět teoretickému základu oboru (samozřejmě za předpokladu investování vlastní energie a času :)).

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: khk.zcu.cz
YouTube: HUDEBKA - KHK FPE ZČU
Kontaktní osoba:         Libuše Květoňová
E-mail: lkvetono@khk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 203

UČITELSTVÍ CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia si osvojíte základy chemie, zorientujete se v problémech současné chemie a její didaktiky, ale také historie. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické i praktické předměty, které jsou zaměřeny především na odbornou chemii a oborovou didaktiku. Součástí studijního plánu jsou i předměty orientované na pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na studijním oboru uplatní jako učitelé chemie na středních školách.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Biologie
 • Geografie
 • Matematika (FAV)
 • Fyzika (FAV)


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

V pedagogické oblasti se výzkum zaměřuje na transformaci výzkumného experimentu do výuky chemie, tvorbu výukových materiálů dostupných na počítačové síti a na práci s nadanými studenty. V nepedagogické oblasti je výzkum zaměřen na studium elektroorganické chemie, studium triterpenoidních sloučenin a chromatografických metod.

VÍTE, ŽE...

...disponujeme přístrojovou technikou, především z oblasti spektrálních a chromatografických metod, a ve spolupráci s NTC jsme schopni řešit široké spektrum aktuálních problémů současné aplikované chemie?

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kch
Kontaktní osoba:         doc. Mgr. Vaclav Richtr CSc.
E-mail: richtr@kch.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 640

 

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému němčiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia se zaměříte jednak na předměty z oblasti lingvistiky, literární historie a literární teorie, jednak na předměty orientované na oborovou didaktiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele. Naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce německého jazyka.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na zvoleném programu uplatní především jako učitelé německého jazyka na středních školách a základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Geografie


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra německého jazyka nabízí v průběhu studia množství pobytů, stáží a exkurzí v německy mluvících zemích, organizuje společné workshopy se studenty německých a rakouských vysokých škol (zejména z Regensburgu a Grazu), pořádá v Plzni autorská literární čtení a celou řadu dalších neformálních setkání. Mezi pracovníky katedry najdete přední odborníky na soudobou (zvláště rakouskou) literaturu, komparatistickou imagologii, lingvistickou pragmatiku a problematiku nových médií ve výuce či historii německého obyvatelstva západních Čech. 

VÍTE, ŽE...

...studium neprobíhá pouze v učebnách, ale jeho součástí jsou zahraniční pobyty, workshopy a exkurze? Mezi vyučujícími je řada autorů významných publikací a učebnic z oblasti literatury, lingvistiky, didaktiky i odborného jazyka. V roce 2018 byla katedra organizátorem mezinárodní germanistické konference s účastníky z 12 zemí. 

KONTAKTY A ODKAZY

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému ruštiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele, naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce ruského jazyka. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na programu mohou uplatnit jako učitelé ruského jazyka na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost ruského jazyka.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Dějepis
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Český jazyk
 • Tělesná výchova
 • Německý jazyk
 • Geografie


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra ruského jazyka se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků a na metodiku výuky odborného cizího jazyka na střední škole. Rozvíjí partnerskou spolupráci na bázi studentské a akademické mobility s řadou vysokých škol v Ruské federaci i mimo ni.

VÍTE, ŽE...

...udržujeme vztahy VŠ v Rusku: vJelabuze, ve Volgogradu av Moskvě

Na katedře probíhá řešení projektu OP VVV – Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! 

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/krf
Kontaktní osoba:         Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
E-mail: peskova@krf.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 177

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Cílem studia programu Učitelství tělesné výchovy pro SŠ je porozumět systému tělesné výchovy a sportu v teoretické i praktické rovině. S využitím tradičních i moderních digitálních technologií se naučíte uspořádat efektivní vyučovací hodinu nebo sportovně zaměřený kurz tak, aby byl adekvátní pro danou věkovou a výkonnostní skupinu.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na kinantropologii. Součástí studijního plánu jsou také předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe. Kromě jednotlivých sportů a rozboru oborových metodik TV a sportu si vyzkoušíte, jak motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k tomuto předmětu. Součástí studia je i aplikace nabytých vědomostí a dovedností ve vyučovacím a tréninkovém procesu u různých skupin studentů i s přihlédnutím k jejich speciálním potřebám

Jak se uplatníte

Absolventi programu Učitelství tělesné výchovy pro SŠ se uplatní především jako učitelé tělesné výchovy na středních školách.  Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání v příbuzných oborech i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Český jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Dějepis
 • Biologie
 • Geografie
 • Hudební výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

VÍTE, ŽE...

...u nás studují i vrcholoví sportovci s nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích? V rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i naše centrum v České republice i v zahraničí.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: ktv.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Petra Kotorová
E-mail: kotorova@ktv.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 401

UČITELSTVÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Cílem studia je pedagogická příprava v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem studia je celostní model pojetí učitelské profese, celostní model v pojetí žáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady žáka ZŠ) i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů a syntetizující disciplíny. Integrující složkou studia jsou náslechové, průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do profesního portfolia.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty. Teorie se zaměřuje na oblast interpretace a analýzy obrazu nebo na práci s uměleckým dílem jako s prostředkem vlivu a poznávání. Další část předmětů je zaměřena na rozvoj vašich kompetencí ve zvolené oblasti tvorby, malby, grafiky nebo multimédií a prostorové tvorby. Kromě toho se seznámíte s oblastí pedagogiky, která vás připraví na budoucí profesi učitele.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé výtvarné výchovy na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována kreativita.

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Hudební výchova
 • Dějepis
 • Český jazyk
 • Tělesná výchova


Přijímací řízení

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.

O katedře

Katedra výtvarné výchovy a kultury je kulturním a uměleckým vzdělávacím centrem. Hlavním posláním katedry je jednak připravit budoucí učitele výtvarné výchovy pro školy základní, střední i základní umělecké, jednak poskytnout výtvarné vzdělání učitelům 1. stupně základních škol a mateřských škol. Zároveň tvůrčí činnost pracovníků katedry a aktivity studentů přesahují do širší oblasti kulturního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru.

VÍTE, ŽE...

Na katedře výtvarné výchovy a kultury byla v roce 2019 zorganizována konference České sekce International Society for Education through Art. V letech 2013 a 2015 se na KVK konaly mezinárodní konference European Network for Visual Literacy. Každoročně na katedře vznikne několik odborných publikací. Členové katedry vystavují v prestižních galeriích, např. ve Veletržním paláci Národní galerie Praha či Galerii Hollar. Katedra výtvarné výchovy a kultury prezentuje svou činnost také ve virtuální galerii UMOPED.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: fpe.zcu.cz/kvk
Kontaktní osoba:         Mgr. Eva Vránová
E-mail: vranovae@kvk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 493

Neučitelské navazující magisterské programy

PEDAGOGIKA POHYBOVÉ PREVENCE

Pedagogika pohybové prevence je společný, tzv. double degree program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz. To znamená, že studujete vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr strávíte na partnerské zahraniční univerzitě. Tam budete ke studiu potřebovat hlavně němčinu, i když podpůrným jazykem bude angličtina.

Co se naučíte

Studium programu Pedagogika pohybové prevence zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance.

Jak se uplatníte

Po úspěšném ukončení studia programu Pedagogika pohybové prevence získáte dvojí diplom - ze Západočeské univerzity v Plzni a z Technické univerzity v Chemnitz. Stanou se z vás odborníci na pohybové aktivity dětí i dospělých, kteří se mohou uplatnit zejména ve školství, sportovních volnočasových aktivitách apod.

O katedře

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

VÍTE, ŽE...

...u nás studují i vrcholoví sportovci s nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích? V rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i naše centrum v České republice i v zahraničí.

KONTAKTY A ODKAZY

Stránky: ktv.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Petra Kotorová
E-mail: kotorova@ktv.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 401